JUDr. Ing. Michal Mladý
Váš advokát, obhajca
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Advokát JUDr. Ing. Michal Mladý vykonáva povolanie advokáta od 1.1.2012. Sídlo_advokátskej kancelárie je v Bojniciach.

Právne služby poskytuje na celom územii Slovenskej republiky.

Výkon advokácie vykonáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. o_advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č._655/2004 Z.z. o_odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb a v súlade s_internými normami vydanými Slovenskou advokátskou komorou.