JUDr. Ing. Michal Mladý
Váš advokát, obhajca
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Služby

Advokát JUDr. Ing. Michal Mladý poskytuje právne služby v nasledovných oblastiach:

Obchodné právo:   

 • poskytovanie právneho poradenstva fyzickým a právnickým osobám vo veciach obchodného práva,   

 • zastupovanie fyzických a právnických osôb v obchodnoprávnych  sporoch v súdnych konaniach, v konaniach pred orgánmi verejnej správy, ako aj pred akýmikoľvek tretími osobami,   

 • poskytovanie právnych služieb spojených so zakladaním, zmenami a zrušovaním obchodných spoločností a družstiev,   

 • zastupovanie na valných zhromaždeniach,   

 • poskytovanie právnych služieb spojených s prevodmi akcií,  obchodných podielov, prevodmi podnikov,   

 • vyhotovovanie a posudzovanie všetkých typov obchodnoprávnych zmlúv a iných právnych dokumentov.

Konkurzné právo:

 • podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie,   

 • prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu a reštrukturalizácie,   

 • zastupovanie veriteľov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.

Vymáhanie pohľadávok:

 • kompletný právny servis od výzvy na úhradu pohľadávky až po jej vymoženie v  exekučnom konaní.

Exekučné právo:  

 • právne poradenstvo vo veciach exekučného konania,   

 • podávanie návrhov na vykonanie exekúcie, námietok proti exekúcií, návrhov na odklad a zastavenie exekúcie,

 • zastupovanie oprávnených a povinných v exekučnom konaní.

Občianske právo:   

 • poskytovanie právneho poradenstva fyzickým a právnickým osobám vo veciach občianskeho práva,

 • zastupovanie fyzických a právnických osôb v občianskoprávnych  sporoch a v dedičskom konaní,   

 • vyhotovovanie a posudzovanie všetkých typov občianskoprávnych zmlúv a iných právnych dokumentov,    

 • právne poradenstvo a ďalšie právne služby pri prevodoch nehnuteľností, zriaďovaní záložných práv a vecných bremien k nehnuteľnostiam, nájme a podnájme nehnuteľností, vyhotovovanie všetkých typov zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností.  

Rodinné právo:   

 • právne poradenstvo pri rozvode a zastupovanie v rozvodovom konaní,    

 • právne poradenstvo a zastupovanie vo veciach úpravy styku rodičov s deťmi a vo veciach vyživovacej povinnosti,   

 • právne poradenstvo a zastupovanie vo veciach vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Pracovné právo:   

 • poskytovanie právneho poradenstva zamestnancom a zamestnávateľom  v oblasti pracovného práva,   

 • zastupovanie v pracovnoprávnych  sporoch,   

 • vyhotovovanie a posudzovanie všetkých typov zmlúv, dohôd a iných právnych úkonov v oblasti pracovného práva,

 • vyhotovovanie a posudzovanie pracovných a organizačných poriadkov, ako aj iných interných dokumentov vydaných zamestnávateľmi.

Trestné právo: 

 • obhajoba vo všetkých štádiách trestného konania,   

 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní,   

 • zastupovanie zúčastnených osôb v trestnom konaní,   

 • vypracovanie trestných oznámení, sťažností, návrhov a opravných prostriedkov v rámci trestného konania.